Staropaleozoický bázický vulkanizmus Západných Karpát - geochémia a geodynamická pozícia

Lower Palaeozoic basic volcanism in the Western Carpathians - geochemistry and geodynamic position


Peter Ivan

Department of Geochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislave, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava; ivan@fns.uniba.sk


V publikácii sú zosumarizované doterajšie výsledky geochemického štúdia staropaleozoických bázických metavulkanitov Západných Karpát a na ich základe sformulované obmedzenia na geodynamické prostredia, v ktorých sa staropaleozoické vulkanicko-sedimentárne komplexy tvorili. Pozornosť bola venovaná výlučne tým staropaleozoickým komplexom, v ktorých je prítomnosť metabazitov vulkanického pôvodu nepochybná. Preskúmané boli metabazalty rakoveckej a gelnickej skupiny gemerika, formácie Prednej hole veporika ako i metabazalty kryštalinika Malých Karpát zaraďované do tatrika. Metabazity z uvedených formácií sú stručne charakterizované z geologického, petrografického a sčasti a mineralogického hľadiska. Okrem toho je sú uvedené výsledky geochemiského štúdia a ich zhodnotenie. V práci sú zaradené výsledky skúmania enkláv granátických amfibolov v leptinitovo-amfibolitových komplexoch, ktoré primárne mohli zodpovedať metabazaltom a metagabrám subdukovanej oceánskej kôry.


Information

Forthcoming articles

  AGEOS 2020, Vol. 12, Issue 2

  Archive

  Visitors

  • Total: 45274
  • This year: 769
  • This month: 769
  • This week: 117